Giáo xứ Thị Nghè

HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Video

THÁNH LỄ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU 12/06/2022

THÁNH LỄ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU 12/06/2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 - Thời Thiên Chúa thi ân - Bài giảng của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Chay "THỜI THIÊN CHÚA THI ÂN - NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ". Ngày thứ I ...

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Biện phân và Sứ mạng - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ III với chủ đề "BIỆN PHÂN...

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Lắng nghe và Tham dự - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ II với chủ đề "LẮNG NGHE...

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Gặp gỡ và Hiệp thông - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ I chủ đề " GẶP GỠ...