Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 25-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 25-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ...

Chi tiết
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 21-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 21-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ...

Chi tiết
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 11-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 06-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 06-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 05-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ  

Chi tiết
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 05-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 05-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 05-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ  

Chi tiết
Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm

Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm

     

Chi tiết