Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Ban Điều hành:

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa
Phó khu:                Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Quỳnh
Thư ký:                  Alice Maria Lương Thị Thanh Thủy
Ủy viên mục vụ:    Jeanne d’Arc Trương Thị Ngọc Mai
Ủy viên xã hội:      Phêrô Lê Vinh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC