Các linh mục phục vụ họ đạo

Các linh mục phục vụ họ đạo

  Các linh mục phục vụ họ đạo Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ...

Chi tiết
Lượt sử họ đạo Thị nghè

Lượt sử họ đạo Thị nghè

Theo sử chép: “ngôi nhà thờ được xây cất đầu tiên bằng cây ván thô sơ nằm trên cuộc đất...

Chi tiết