Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Thứ Sáu tuần 1 mùa Vọng - Mù lòng Tin (Mt 9,27-31)

Thứ Sáu tuần 1 mùa Vọng - Mù lòng Tin (Mt 9,27-31)

Thứ Sáu tuần 1 mùa Vọng - Mù lòng Tin (Mt 9,27-31) Nhờ tin vào Đức Giê-su, hai người mù...

Chi tiết
Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng - Thi hành ý muốn của Cha (Mt 7,21.24-27)

Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng - Thi hành ý muốn của Cha (Mt 7,21.24-27)

Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng - Thi hành ý muốn của Cha (Mt 7,21.24-27) Ai thi hành ý muốn...

Chi tiết
Đừng sợ hãi (13.11.2022 – Chúa Nhật 33 Thường niêm Năm C)

Đừng sợ hãi (13.11.2022 – Chúa Nhật 33 Thường niêm Năm C)

Đừng sợ hãi (13.11.2022 – Chúa Nhật 33 Thường niêm Năm C) LỜI CHÚA: Lc 21, 5-19 Nhân có mấy...

Chi tiết
Ngồi chỗ cuối (29.10.2022 – Thứ Bảy Tuần 30 TN)

Ngồi chỗ cuối (29.10.2022 – Thứ Bảy Tuần 30 TN)

Ngồi chỗ cuối (29.10.2022 – Thứ Bảy Tuần 30 TN) 28/10/2022    Ngồi chỗ cuối Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một...

Chi tiết
Con Người đến tìm và cứu (30.10.2022 – Chúa Nhật 31 TN, năm C)

Con Người đến tìm và cứu (30.10.2022 – Chúa Nhật 31 TN, năm C)

Con Người đến tìm và cứu (30.10.2022 – Chúa Nhật 31 TN, năm C) 29/10/2022.    Sau khi vào Giêrikhô, Ðức...

Chi tiết
Thứ Ba tuần 26 Thường niên năm II (Lc 9,51-56)

Thứ Ba tuần 26 Thường niên năm II (Lc 9,51-56)

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem". BÀI ĐỌC I (năm II): G 3, 1-3. 11-17. 20-23 “Tại sao ban...

Chi tiết