THÔNG BÁOV/v: Khai giảng lớp giáo lý DỰ TÒNG - HÔN NHÂN - KII/2023 Để chuẩn bị bước vào đời...

THÔNG BÁOV/v: Khai giảng lớp giáo lý
DỰ TÒNG - HÔN NHÂN - KII/2023
Để chuẩn bị bước vào đời sống đức tin và hôn nhân Công Giáo, Giáo xứ sắp mở lớp giáo lý
DỰ TÒNG – HÔN NHÂN, khóa II/ 2023.

• Dự kiến khai giảng trong tháng 08/2023.
• Lớp Dự tòng: Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
• Lớp Hôn nhân: Thứ Ba- Thứ Năm
Bắt đầu từ 19h00 đến 21h00 tại lầu 3 nhà Giáo lý. Những ai muốn tham dự có thể ghi danh các cách sau:

+ Đăng ký trên trang web: www.giaoxuthinghe.com
ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ DỰ TÒNG: https://forms.gle/FobTiNw6SoATXxcz9
ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ HÔN NHÂN:
 https://forms.gle/H9aHndys6bYgqjcy6
+ Đăng ký trên trang Facebook: Giáo Xứ Thị Nghè
+ Đăng ký tại văn phòng giáo xứ.
+ Đăng ký quét mã QR dưới đây.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC