Giáo xứ Thị Nghè

HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Giáo khu/Giáo họ

Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Giáo khu Đức Mẹ La Vang

Ban điều hành: Trưởng khu          :          Giuse Vũ Văn Thông Phó khu, Thư ký  :          Maria Nguyễn Kim Xuân Phó...

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Nhịn

Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Ban Điều hành: Trưởng khu                 Phêrô Nguyễn Văn Sáng Phó khu:                      Maria Nguyễn Thị Thu Cúc Thư ký:                        Maria Lâm...

Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo khu Đức Mẹ Fatima Ban Điều hành: Trưởng khu       :                 Giuse Nguyễn Văn Lên Phó khu             :                 Teresa Nguyễn...