Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

15/06/2022
0
Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Ý kiến bạn đọc