Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Nhịn

Ban điều hành.

Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Nhịn
Phó khu:                     Maria Nguyễn Thị Hạnh
Thư ký:                       Elizabeth Nguyễn Thị Kim Phượng
Ủy viên mục vụ:         Matta Trương Thanh Hằng
Ủy viên xã hội:           Antôn Nguyễn Hữu Tâm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC