Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ I chủ đề " GẶP GỠ...

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN"
Ngày thứ I chủ đề " GẶP GỠ VÀ HIỆP THÔNG" Cha Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh thánh lễ lúc 18g00' ngày 16/12/2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Thị Nghè.
https://www.youtube.com/watch?v=koksM0OnseY

Ý KIẾN BẠN ĐỌC