Thông báo Quản trị trang web giáo xứ thị nghè xin thông báo. Sáng nay Cha sở ra Thông báo...

Thông báo

Quản trị trang web giáo xứ thị nghè xin thông báo. Sáng nay Cha sở ra Thông báo cho nhóm quản trị của trang facebook mang tên: giáo xứ Thị Nghè. Thông báo cũng được đằng trên trang web chính xác thức của giáo xứ thị nghè " v/v trang facebook mạo danh giáo xứ thị nghè". Ngay sau đó bên quản trị facebook giáo xứ thị nghè đã đổi tên thành trang facebook Giáo dân giáo xứ thị nghè. Facebook này cũng là mạo danh giáo dân giáo xứ Thị Nghè và không trực thuộc giáo xứ quản lý. Nay Quản lý trang web giáo xứ xin thông báo đến cộng đoàn giáo xứ biết về việc giả mạo facebook nói trên. Và nhóm quản trị trang Facebook đó đã chính thức ra thông báo xác định: trang Fb đó không còn hoạt động. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, xã hội được đưa lên trang Fb này đều là vi phạm pháp luật do mạo danh Giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn.
Đính kèm thông báo của người quản trị trang Facebook giả danh…..