KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ. THÁNH LỄ...

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ.

THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 18g00' TẠI GIÁO XỨ THỊ NGHÈ.