Tổng Giáo phận Sài Gòn: Các Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027. https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-giao-phan-sai-gon-cac-tan-hat-truong-nhiem-ky-2022-2027-67043

Ý KIẾN BẠN ĐỌC