• Ngày 09/09 Thứ Hai. Thánh Phero Claver, linh mục (Tr). Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11
  • Ngày 10/09 Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
  • Ngày 11/09 Thứ Tư. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
  • Ngày 12/09 Thứ Năm. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 3,12-17; Lc 6,27-38. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay rp 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
  • Ngày 13/09 Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.
  • Ngày 14/09 Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
  • Ngày 15/09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi).