Ban Điều hành:

Trưởng khu:                Giuse Nguyễn Văn Lên
Phó khu:                      Teresa Nguyễn Thị Kim Vân
Thư ký-Thủ quỹ:          Phêrô Nguyễn Thành Thi
Ủy viên Phụng vụ:       Maria Lê Thanh Phụng
Ủy viên xã hội:             Phêrô Vũ Chính Đại