Đừng giả tạo

26/06/2019 – Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7, 15-20) Ngày nay, ta sống trong thời khoa học ...