Lược sử

Lược sử họ đạo Thị Nghè Theo sử chép: “ngôi nhà thờ được xây cất đầu tiên bằng cây ván ...