BẢN TIN THÁNG 11

1. Các thánh nam nữ, lễ trọng (01/11).         Lễ các thánh nam nữ đã có từ thế kỷ thứ ...